Privacy verklaring

Privacyverklaring en cookiebeleid van de VZW Children of Lima

De VZW Children of Lima hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

In deze privacyverklaring willen we duidelijke en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we met persoonlijke gegevens omgaan. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

De VZW Children of Lima voldoet in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de algemene regelgeving voor gegevensbescherming.

Dat betekent dat we in ieder geval het volgende zullen doen:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doeleinden en het soort persoonsgegevens worden beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens die ten minste noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • geen persoonsgegevens aan derden doorgeven; tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, u daarvan op de hoogte willen stellen en deze willen respecteren.

Als VZW Children of Lima zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Indien u na het lezen van onze privacyverklaring hierover vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, kunt u dat doen via de contactgegevens die op onze website staan vermeld.

Waarom verwerken we persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden door de VZW Children of Lima verwerkt voor de volgende doeleinden en wettelijke gronden:

 • Het uitnodigen om deel te nemen aan de activiteiten van de VZW Children of Lima; evenals het plannen van vrijwilligersactiviteiten, het contacteren van en communiceren met vrijwilligers;
 • om u te informeren over onze projecten

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens van u vragen:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Van de vrijwilliger of het lid wordt verwacht dat hij/zij onmiddellijk, spontaan en schriftelijk elke wijziging van zijn/haar persoonlijke gegevens aan de VZW Children of Lima meedeelt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo werken we bijvoorbeeld samen met een derde partij aan wie we de volgende taken uitbesteden:

 • Het inzetten van vrijwilligers in Lima
 • De inzameling van donaties in Lima

Bovendien verstrekt de VZW Children of Lima geen persoonlijke gegevens aan derden, waar ook ter wereld. Dit betekent dat we met geen enkele andere partij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. 

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derden als dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

ndien de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt, moeten wij daaraan meewerken en zijn wij dus verplicht deze gegevens te verstrekken.

Bewaartermijn

De VZW Children of Lima bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden verstrekt of wettelijk verplicht zijn.

In de regel worden uw persoonlijke gegevens drie jaar na het laatste gebruik verwijderd.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals de volgende:

 • Alle personen die namens de VZW Children of Lima kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gebonden aan geheimhouding;
 • We hebben een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren onze maatregelen regelmatig;
 • Onze medewerkers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. 
 • U heeft het recht om te corrigeren en aan te vullen als uw gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn. 
 • U kunt eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, wanneer er geen legitiem doel meer is voor de verwerking, wanneer u uw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens herroept en wanneer de organisatie zich niet kan beroepen op een ander legitiem doel voor de verwerking.
 • U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken als u de juistheid van die gegevens betwist of als u bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens, zodat de gegevens alleen met uw toestemming kunnen worden verwerkt, om de uitoefening of verdediging van rechten voor de rechter vast te stellen of om de rechten van een ander persoon te beschermen. 
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, met uitzondering van persoonsgegevens die nodig zijn voor de naleving van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.
 • U kunt de door u verstrekte persoonsgegevens, die wij automatisch verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat.

U vindt onze contactgegevens op onze website.

Beeldmateriaal

Tijdens onze activiteiten maken we foto's om onze leden en supporters te informeren over activiteiten uit het verleden, om ze enthousiast te maken voor toekomstige evenementen en om geld in te zamelen. Deze sfeerbeelden kunnen in nieuwsbrieven en/of op onze website verschijnen. Door deel te nemen aan onze activiteiten geeft u ons stilzwijgend toestemming om deze niet geposeerde, spontane foto's te maken en te publiceren. Voor gerichte foto's (bijv. groepsfoto's) hebben we uw uitdrukkelijke toestemming nodig volgens de privacywet. Indien u niet wenst gefotografeerd te worden of indien u geen foto van u of uw familieleden op onze site wenst te zien, gelieve dan contact op te nemen met de voorzitter van de vzw Children of Lima.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op. 

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, die de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is.

Wijziging van de privacyverklaring

De VZW Children of Lima kan te allen tijde haar privacy verklaring wijzigen. Een aankondiging van deze wijziging zal worden gedaan op onze website.

Links

Op de website van de VZW Children of Lima zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. De VZW Children of Lima is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen persoonlijke gegevens verwerken. U kunt het beste de privacyverklaring van de betreffende organisatie lezen.

Cookies

De website van de VZW Children of Lima maakt geen gebruik van cookies. Er worden geen statistieken verzameld of opgeslagen over het bezoek aan haar website.

Schuiven naar boven